Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2022/2023

Przedszkola:
1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszcza obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2022/2023 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).
5. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/253/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.
6. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 14/2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Radłów- załącznik nr 1.
7. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w przedszkolach.

Klasy I szkół podstawowych:

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów określa Zarządzenie nr 14.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, prowadzonych przez Gminę Radłów.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIX/254/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów.


Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

Zarządzenie nr 14.2022 Burmistrza Radłowa z dnia 26 stycznia 2022 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 14.2022

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2022/2023
Przewiń na górę