Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2023/2024

Przedszkole:
1.  Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.
2. Rodzice wyrażający chęć  uczęszczania dziecka  do przedszkola do którego uczęszcza  obecnie składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.).
5. Jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale  Nr XXIX/253/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Radłów.

6. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem nr 24/2023 Burmistrza Radłowa  z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, prowadzonych przez Gminę Radłów-  załącznik nr 1.

7. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są w przedszkolach.

Klasy I szkół podstawowych:

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów określa Zarządzenie nr 24/2023 Burmistrza Radłowa  z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, prowadzonych przez Gminę Radłów. 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale  Nr XXIX/254/17 Rady Miejskie w Radłowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów.

Do pobrania:

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej
Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej na rok szkolny 2023/2024
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WOLI RADŁOWSKIEJ na rok szkolny 2023/2024
Zarządzenie nr 24.2023 Burmistrza Radłowa z dnia 20 stycznia 2023 r.


Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2023/2024
Przewiń na górę