Edukacja to moja przyszłość

Informacja o projekcie

Nasza szkoła razem ze Szkołą Podstawową im. im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie,
Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zabawie, Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Akcji III Most w Przybysławicach, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Biskupicach Radłowskich, Niepubliczną Szkołą Podstawową w Zdrochcu i Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niwce realizuje projekt pt. „Edukacja to moja przyszłość”

Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, partnerami: Gmina Radłów, Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska” , Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie, Stowarzyszenie „Niwka Dzieciom”, Stowarzyszeniem „Szkoła Wspólnym Dobrem”

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Wartość projektu łącznie 1 669 706, 40 zł w tym dofinansowanie 1 570 517, 40 zł
Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0351/19
Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach rozwijających oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.
Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 63 nauczycieli 7 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 7 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022

Grupę docelową projektu stanowi 429 uczniów (212 dziewcząt i 217 chłopców) Publicznych Szkół Podstawowych w Radłowie, Woli Radłowskiej i Zabawie oraz Niepublicznych Szkół Podstawowych w Biskupicach Radłowskich, Przybysławicach, Niwce i Zdrochcu oraz 63 nauczycieli w tym 48 kobiet i 13 mężczyzn.

W projekcie odbędzie się 2150 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 1450 godzin zajęć doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe i językowe oraz 1550 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne kreatywność i przedsiębiorczość.

150 uczniów wyrówna swoje szanse edukacyjne poprzez stypendia

Dzięki projektowi szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

Edukacja to moja przyszłość
Przewiń na górę